ค้นหาข้อมูลในเว็บ  

(ในวาระครบรอบ  ๒๕ ปี ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๑๖-๒๕๔๑)
          สถานการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงที่ต้องการช่วยกันดูแลเอาใจใส่  ทุกคนควรมีส่วนรับผิดชอบสร้าง  และพัฒนาคุณภาพเชิงบวกมากกว่าปล่อยไปตามยถากรรม  สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเติบโตเป็นกำลังหลักของสังคมไทยต่อไปนั้นยิ่งต้องสร้างจิตสำนึกของตนเองให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงความคิดที่มีต่อการสร้างอนาคตของประเทศชาติบ้านเมือง
         
          ขณะเดียวกันในปี ๒๕๔๑  นี้ เป็นวาระครบรอบ  ๒๕ ปีเหตุการณ์  ๑๔ ตุลาคม  ซึ่งเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยของเยาวชน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนทุกหมู่เหล่า  จนทำให้ได้มาซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง

          สถาบันปรีดี พนมยงค์  คณะกรรมการจัดงาน  ๒๕ ปี ๑๔ ตุลา  ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จัดให้มีการประกวดภาพวาดศิลปะเด็กและเยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.สนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

๒.สนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางศิลปะ  และใช้ศิลปะให้เป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างจินตนาการไปสู่อนาคตของสังคมไทย

๓.ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของขบวนการประชาธิปไตย  ๑๔ ตุลาคม

๔.เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนต่อสาธารณชน

          โดยการแสดงนิทรรศการภาพศิลปะเด็กและเยาวชนหัวข้อ  “จิตสำนึกเพื่อเมืองไทย”  นั้น ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่  ๕ กันยายน  ถึง  วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๑  และมีพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่  ๕ กันยายน  ๒๕๔๑  ณ  สถาบันปรีดี พนมยงค์  มีโรงเรียนที่ส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น  ๕๘  โรงเรียน

รางวัลยอดเยี่ยม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

ด.ช.ณภัทร  จันทร์วิเมลือง  โรงเรียนวัดท่าพระ   กรุงเทพฯ

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒
ด.ช.ขวัญ  แซ่ล้อ   โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓
ด.ช.สุปัญญา  สุมัน  โรงเรียนวัดดอกไม้   กรุงเทพฯ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 
ด.ญ.อุมาพร  จันทรา  โรงเรียนวัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
ด.ช.วัฒนชัย  รัตนสมปอง  โรงเรียนวัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
ด.ช.อนุวัฒน์  ขาวมานิตย์  โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
ด.ช.ณรงค์  วรรณสา  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒
ด.ช.อภิสิทธิ์  คำลม  โรงเรียนพญาลอวิทยาคม  พะเยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓
นายศุภโชค  เส้งนิ่ม  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  นครศรีธรรมราช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔
นายมนตรี  หนองประทุม  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕
นายสมพงษ์  สาระวงษ์  โรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๖  สุพรรณบุรี
นายวีระ  นาคสมบูรณ์  โรงเรียนพญาลอวิทยาคม  พะเยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖
น.ส.จุฑาทิพย์  อมาตยกุล  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    กรุงเทพฯ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายศักดิ์ดา  บุราณกุล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

รางวัลสร้างสรรค์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
ด.ช.ณัฐนันท์  อินทุทรัพย์  โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  กรุงเทพฯ
ด.ช.ธีรพัฒน์  รวมพรสกุล  โรงเรียนวัดท่าพระ   กรุงเทพฯ
ด.ญ.เยาวพรรณ  ช่ออบเชย  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา เพชรบุรี
ด.ช.สุรชัย  ละวรรณวงศ์  โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒
ด.ช.ขวัญ แซ่ล้อ   โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ
ด.ช.ชาญฤทธิ์  ฉากเขียน  โรงเรียนวัดท่าพระ   กรุงเทพฯ
ด.ญ.ณัฏฐนิช  อิทธิอัทธนีย์  โรงเรียนศรีจิตรา     ปทุมธานี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓
ด.ญ.บุญพิธี  บุญน้อม  โรงเรียนวัดท่าพระ   กรุงเทพฯ
ด.ญ.สิริกัญญา  หล่อวัฒนพงษา โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา  กรุงเทพฯ
ด.ช.รัตนวิทย์  แซ่ล้อ  โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ
ด.ช.เชิดศักดิ์  มีภักดี  โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ
ด.ญ.พรทิพย์  ปักขิม  โรงเรียนวัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ
ด.ช.ธนพงษ์ พลอยดี  โรงเรียนวัดมะขาม    อ่างทอง
ด.ญ.ศิลป์ไทย  ธรรมเรืองฤทธิ์ ศูนย์ศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย  หนองคาย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
ด.ญ.จรรยา  เกิดกัน  โรงเรียนวัดดอกไม้   กรุงเทพฯ
ด.ญ.เกศสุนีย์  พิมพ์สุวรรณ  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา เพชรบุรี
ด.ญ.เจนจิรา  ขาวมานิตย์  โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ
ด.ช.สหพันธ์  ใจหาญ  โรงเรียนอนุบาลตราด  ตราด
ด.ช.จิตตินันท์  ใจสุทธิ  โรงเรียนอนุบาลตราด  ตราด

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
ด.ช.ฐิติพันธ์  แจ่มแจ้ง  โรงเรียนวัดท่าพระ   กรุงเทพฯ
ด.ช.สเปน  พิมพ์เก่า  โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา  กรุงเทพฯ
ด.ญ.อัมรา  ทะมะละ  โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย  กรุงเทพฯ
ด.ช.ชลธี  ศรีสมุทร  โรงเรียนวัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
ด.ญ.ปัญจทิพย์  มาตวิจิตร  โรงเรียนวัดท่าพระ   กรุงเทพฯ
ด.ช.สิทธิชัย  แซม   โรงเรียนบ้านหัวสะพาน    สุราษฎร์ธานี
ด.ช.วงศ์อมร  พูลเกษม  โรงเรียนวัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ
ด.ช.อนุวัฒน์  ขาวมานิตย์  โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ
ด.ช.ปัญจเวช  บุญรอด  โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ
ด.ช.ประจักร  สุขสุทธิ์   โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
ด.ช.เมธี  หวังแม่กลาง  ศูนย์ศิลปะเด็กบ้านชะอำ  เพชรบุรี
ด.ญ.ดาราวรรณ  ทับเณร  โรงเรียนวัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ
ด.ช.ตระกูลศักดิ์  จันตะคุณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
ด.ช.เอกชัย  ใสสม   โรงเรียนพญาลอวิทยาคม  พะเยา
ด.ช.วิทยา  ก๋าคำ   โรงเรียนพญาลอวิทยาคม  พะเยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒
ด.ช.วฤทธ์  เขียวแก้ว  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ด.ช.ชาคร  จองวรรณศิริ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ด.ช.ธิติกร  โตโพธิ์ไทย  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ด.ญ.ชิตสุดา  อมรศักดิ์  โรงเรียนสตรีวิทยา   กรุงเทพฯ
ด.ญ.ฐาปนีย์  สรีสะอาด  โรงเรียนวัดท่าพระ   กรุงเทพฯ
ด.ช.คำภีร์  สีแดง   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
ด.ช.ศักดิ์ชัย  ศิริบรรณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
ด.ญ.บุญแพน  ธัญญเจริญ  โรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๖   สุพรรณบุรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓
ด.ช.ศุภชาติ  บุญแตง  โรงเรียนวัดบวรมงคล  กรุงเทพฯ
นายกมล  กลิ่นขจร  โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา
นายสุรัตน์  ชูชีพ   โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา
นายศิริชัย  พุ่มมาก  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  นครศรีธรรมราช
นายเกรียงศักดิ์  เดชแก้ว  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  นครศรีธรรมราช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔
น.ส.เบ็ญจา  ปานสุวรรณ  โรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๖   สุพรรณบุรี
นายโจสันต์  พุฒจันทร์  โรงเรียนหนองแซงวิทยา  ยโสธร

มัธยมศึกษาปีที่  ๕
นายภัทรภณ  ปานเขียน  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  กรุงเทพฯ
น.ส.แก้วตา  สุดาบุตร  โรงเรียนหนองแซงวิทยา  ยโสธร
นายอนุรักษ์  เนื่องนุ้ย  โรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๖   สุพรรณบุรี
นายทรงศักดิ์  ชื่นตา  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖
น.ส.นิรุชา  บุญพารอด  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง   กรุงเทพฯ
น.ส.อรรัมภา  พันธุมเสน  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง   กรุงเทพฯ
น.ส.วินิทรา  วาณิชย์เสริมกุล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง   กรุงเทพฯ
น.ส.สุภัทรา  หิรัญวงศ์  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง   กรุงเทพฯ
น.ส.ต้องใจ  เดชาภิรมย์  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง   กรุงเทพฯ
น.ส.โอปอล์  พิมสาร  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง   กรุงเทพฯ
น.ส.พรทิพย์  สีดา   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง   กรุงเทพฯ
นายยอดรัก  จำรัส   โรงเรียนพญาลอวิทยาคม  พะเยา
นายยม  ดำรงเชื้อ   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นายรุจนาถ ปิยะพงษ์  โรงเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์  กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

ด.ญ.จุฑามาศ  โคตรธนู  โรงเรียนวัดท่าพระ   กรุงเทพฯ
ด.ญ.สุดารัตน์  นามเมือง  โรงเรียนวัดดอกไม้   กรุงเทพฯ
ด.ช.เสฎฐวุฒิ  โภควรรณวิทย์ ศูนย์ศิลปเด็กจตุรัสศิลป์  กรุงเทพฯ
ด.ช.อิสรา  อิสระประศาสน์  ศูนย์ศิลปะเด็กศุภวรรณ  กรุงเทพฯ
ด.ช.ธนาวุฒิ  ธพนธ์เกียรติ์  โรงเรียนสารสาสน์พิทยา  กรุงเทพฯ
ด.ช.เฉลิมเดช  ทรัพย์เอนก  โรงเรียนวัดมะขาม   อ่างทอง
ด.ช.กษิดิศ  เจตน์มงคล  โรงเรียนสฤษดิเดช   จันทบุรี
ด.ช.ภูรินทร์  โหประเสริฐ  โรงเรียนอนุบาลปิตุลาธิราชสฤษดิ์ ฉะเชิงเทรา
ด.ช.กฤตย  เพ็งไพฑูรย์  โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ เพชรบุรี
ด.ช.จิรสิน  เลี่ยมสุวรรณ  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  ชลบุรี
ด.ญ.หัทยา  สุนาอินวรรัตน์  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  บุรีรัมย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒
ด.ญ.ประวีณา  เชื้อนุ่น  โรงเรียนวัดดอกไม้   กรุงเทพฯ
ด.ช.ธาดา   โรงเรียนสารสาสน์   กรุงเทพฯ
ด.ญ.ปัญจรส  จอมแก้ว  ศูนย์ศิลปะเด็กศุภวรรณ  กรุงเทพฯ
ด.ช.นเรศ  อินทร์จันทร์  โรงเรียนคลองมหาวงก์  สมุทรปราการ
ด.ญ.กาญจนา  ชูยิ่ง  โรงเรียนเทศบาล ๓ เนรัญชรา  เพชรบุรี
ด.ช.สมปอง  ขนิษฐบุตร  โรงเรียนเทศบาล ๓ เนรัญชรา  เพชรบุรี
ด.ช.มงคล  มูลมงคล  โรงเรียนเทศบาล ๓ เนรัญชรา  เพชรบุรี
ด.ญ.นุชนาถ  คชสีห์  โรงเรียนบ้านราวรังงาม  สุโขทัย
ด.ช.ศิริพัฒน์  ฉันทราวดี  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม  ชลบุรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓
ด.ญ.โศจิรัตน์  ปะทักจินัง  โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา   กรุงเทพฯ
ด.ญ.อินใหม่  นนท์ฐิติพงศ์  โรงเรียนดนตรีศิลปะบรรเลง  กรุงเทพฯ
ด.ญ.ธวิญพัชร  ยอดย้อย  โรงเรียนราชินี    กรุงเทพฯ
ด.ช.ณพล  แก้วเกศชลกุล  โรงเรียนสารสาสน์ พิทยา   กรุงเทพฯ
ด.ช.กฤติมุข  วิเศษธนากร  ศูนย์ศิลปะเด็กศุภวรรณ   กรุงเทพฯ
ด.ญ.ศิรินทร์ทิพย์  ก้อนกั้น  โรงเรียนวัดธรรมมงคล   กรุงเทพฯ
ด.ช.อนุวัตร  สมอุ่มจารย์  โรงเรียนวัดธรรมมงคล   กรุงเทพฯ
ด.ญ.ชนกรรจ์ภรณ็  วัชราพงษ์ โรงเรียนวัดท่าพระ    กรุงเทพฯ
ด.ญ.สิทธิพล  โภควรรณวิทย์ ศูนย์ศิลปะเด็กจตุรัสศิลป์   กรุงเทพฯ
ด.ญ.ฉวีวรรณ  เพ็งเจ็ก  โรงเรียนวัดบ้านรังราวงาม   สุโขทัย
ด.ญ.อรณัฐ  สิมะวิบูลย์  โรงเรียนอนุบาลปิตุลาธิราชสฤษดิ์  ฉะเชิงเทรา
ด.ญ.ปาจรีย์  บุญเฉลิมชัย  โรงเรียนอนุบาลปิตุลาธิราชสฤษดิ์  ฉะเชิงเทรา
ด.ญ.ณัฐรวี  สังข์ธนู  โรงเรียนอนุบาลตราด   ตราด
ด.ช.พงศ์พันธ์  ผลภาค  โรงเรียนประตูชัย    อยุธยา
ด.ช.อธิวัตร  พลอยดี  โรงเรียนวัดมะขาม    อ่างทอง
ด.ช.ทิฆัมพร  บำเพ็ญ  โรงเรียนวัดบุญเกิด   อ่างทอง
ด.ช.เชิดศักดิ์  มีภักดี  โรงเรียนคลองมหาวงก์   สมุทรปราการ
ด.ญ.ปัณฑิตา  เกษมรุ่ง  โรงเรียนเทศบาลบ้านชะอำ   เพชรบุรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
ด.ญ.ภรณ์ทิพย์  ดินทร์ศิริ  โรงเรียนวัดท่าพระ    กรุงเทพฯ
ด.ญ.จุฑาทิพย์  โคตรธนู  โรงเรียนวัดท่าพระ    กรุงเทพฯ
ด.ญ.บราลี  บุญน้อม  โรงเรียนวัดท่าพระ    กรุงเทพฯ
ด.ญ.ศิริวรรณ  ชุ่มสกุล  โรงเรียนวัดท่าพระ    กรุงเทพฯ
ด.ช.อนันต์  สอนพรม  โรงเรียนพระแม่มารี   กรุงเทพฯ
ด.ช.ทรงคุณ  จันทร์หืด  โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา   กรุงเทพฯ
ด.ญ.ชนากานต์  กิตติคุณ  โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์  ชลบุรี
ด.ญ.อาญาดา  จันทรา  โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์  ชลบุรี
ด.ญ.ประสานทิพย์  วีระสุนทร โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์  ชลบุรี
ด.ช.เกรียงศักดิ์  กิจบำรุงกุลถาวร โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์  ชลบุรี
ด.ญ.ชาฐิญา  จันทร์เปล่ง  บ้านศิลปะเด็กชะอำ   เพชรบุรี
ด.ช.อภิชน  มะลิวัลย์  โรงเรียนเทศบาล ๓ เนรัญชรา   เพชรบุรี
ด.ช.กฤษดา  ใจตรง  โรงเรียนเทศบาล ๓ เนรัญชรา   เพชรบุรี
ด.ช.วัชรพงษ์  พวงประทุม  โรงเรียนเทศบาล ๑  บ้านชะอำ  เพชรบุรี
ด.ญ.ปิยรัตน์  คำด้วง  โรงเรียนวัดปิตุลารังสฤษฎิ์   ฉะเชิงเทรา
ด.ญ.ฑิฆัมพร  เรืองฉาย  โรงเรียนวัดปิตุลารังสฤษฎิ์   ฉะเชิงเทรา
ด.ญ.อ้อมพันธ์  ทูคำมี  โรงเรียนวัดปิตุลารังสฤษฎิ์   ฉะเชิงเทรา
ด.ญ.อมรรัตน์  พลายแก้ว  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน   สุราษฎร์ธานี
ด.ญ.ประณัฐกุล  สังวาลวงศ์  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน   สุราษฎร์ธานี
ด.ช.ณฐนนท์ ฉิมพาลี  โรงเรียนอนุบาลตราด   ตราด 
ด.ญ.กฤษณา  สิริรัชมงคล  โรงเรียนวัดด่านสำโรง   สมุทรปราการ
ด.ช.พิธาน  สิงห์ประเสริฐ  โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์   นนทบุรี
ด.ช.ศรัณย์  เรืองระเบียบ  โรงเรียนอนุบาลอ่างทอง   อ่างทอง
ด.ช.วรวัฒน์  สุวรรณวลัยการ ศูนย์ศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย   หนองคาย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
ด.ญ.มณีรัตน์  สมตาเตะ  โรงเรียนวัดดอกไม้    กรุงเทพฯ
ด.ญ.สุกัญญา  แซ่โง้ว  โรงเรียนวัดดอกไม้    กรุงเทพฯ
ด.ช.ภิชาติ  ลิลา   โรงเรียนธรรมมงคล   กรุงเทพฯ
ด.ช.ธงชัย  สงวนชัยวรกุล  โรงเรียนธรรมมงคล   กรุงเทพฯ
ด.ญ.นิธิภา  จิระตระกุลชัย  โรงเรียนลาซาล     กรุงเทพฯ
ด.ญ.มณฑินี  นันทสุขเกษม  โรงเรียนลาซาล     กรุงเทพฯ
ด.ช.ดนุกานต์  แคล้วเคลือ  โรงเรียนลาซาล     กรุงเทพฯ
ด.ญ.นิธินันท์  ฉิมพาลี  โรงเรียนราชินี    กรุงเทพฯ
ด.ช.เธียรชัย  ภูเวียงแก้ว  โรงเรียนวัดศรีสุดาราม   กรุงเทพฯ
ด.ญ.กานต์สิริ  วงศ์จินดา  โรงเรียนคลองมหาวงก์   สมุทรปราการ
ด.ช.วัชรพงษ์  เกษมรุ่ง  โรงเรียนเทศบาล ๑  บ้านชะอำ  เพชรบุรี
ด.ญ.เกษา  กองแก้ว  โรงเรียนเทศบาล ๓ เนรัญชรา   เพชรบุรี
ด.ช.ภาณุพงษ์  แก้วบังเกิด  โรงเรียนเทศบาล ๓ เนรัญชรา   เพชรบุรี
ด.ช.นนทชัย  บุญสุภาพ  โรงเรียนวัดกลางดอน   ชลบุรี
ด.ญ.พรพิมล  คำดี   โรงเรียนอนุบาลตราด   ตราด
ด.ช.นที  เดชกำแหง  โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์   นนทบุรี
ด.ช.วรุทธิ์  วงษ์สว่าง  โรงเรียนวัดปิตุลารังสฤษฎิ์   ฉะเชิงเทรา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
ด.ญ.สุนทรีย์  มโนรมย์  โรงเรียนวัดท่าพระ    กรุงเทพฯ
ด.ช.ธีรภัทร  สิงห์ประเสริฐ  โรงเรียนเล็กโกเมศ   กรุงเทพฯ
ด.ช.อรรณพ  พูนศรีพัฒน์  โรงเรียนเล็กโกเมศ   กรุงเทพฯ
ด.ช.สิทธิ์  เกตุสีพรม  โรงเรียนวัดดอกไม้    กรุงเทพฯ
ด.ญ.ลลิสา  แซ่เอี๊ยะ  โรงเรียนสารสาสน์    กรุงเทพฯ
ด.ญ.กมลชนก  ชีวะปรีชา  โรงเรียนราชินี    กรุงเทพฯ
ด.ช.ปิยาธร  พิมานรัตน์  ชุมชนบ้านครัว    กรุงเทพฯ
ด.ช.พิบูลย์  น้อยสำราญ  โรงเรียนเทศบาล ๑  บ้านชะอำ  เพชรบุรี
ด.ช.เรวัติ  ชูชื่น   โรงเรียนเทศบาล ๑  บ้านชะอำ  เพชรบุรี
ด.ช.ภูริภัทร  พุ่มเจริญ  โรงเรียนเทศบาล ๑  บ้านชะอำ  เพชรบุรี
ด.ญ.จิตลดา  โยคิน  ศูนย์ศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย   บุรีรัมย์
ด.ญ.วิลัยพรรณ  สนองหงอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์   บุรีรัมย์
ด.ช.ประจักร์  สุขสุทธิ์  โรงเรียนคลองมหาวงก์   สมุทรปราการ
ด.ช.รวี  อำนวยพรพิทักษ์  โรงเรียนคลองมหาวงก์   สมุทรปราการ
ด.ญ.รัตนา  วันช่วย  โรงเรียนบ้านคลองค่อมใต้   กระบี่
ด.ญ.บุศราพรรณ  ประจง  โรงเรียนอนุบาลตราด   ตราด 
ด.ญ.ทิพรัตน์  โรจนวิภาต  โรงเรียนอนุบาลอ่างทอง   อ่างทอง

มัธยมศึกษาปีที่  ๑
ด.ญ.ปิยะนุช  เศรษฐวงศ์  โรงเรียนสตรีวิทยา    กรุงเทพฯ
ด.ญ.สยมพร  จิตตั้งสมบูรณ์  โรงเรียนโยธินบูรณะ   กรุงเทพฯ
ด.ญ.รจนา  ลุนราตรี  โรงเรียนวัดท่าพระ    กรุงเทพฯ
ด.ช.สุวินโย  พิณพาทย์  โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา   กรุงเทพฯ
ด.ช.ชาญศิริ  สิงห์ประเสริฐ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี  นนทบุรี

มัธยมศึกษาปีที่  ๒
ด.ช.จรัสพล  หิรัญตระกูล  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
ด.ช.อนวัช  คงสุริยะภิญโญ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
ด.ช.ศักดิ์ศุกล  สวัสดิ์จู  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
ด.ช.พัฒนเดช  แจ้งศรีสุข  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
ด.ช.อัศวิน  ทิมเจริญ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
ด.ช.ศุภกิจ  หอมทอง  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จันทบุรี

มัธยมศึกษาปีที่  ๓
ด.ช.ณรงค์  ประยูรรัตน์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
ด.ช.สุธาวิต  จิตตาภรณ์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
ด.ญ.ชวารี  โชติมาวิจิต  โรงเรียนสตรีวิทยา    กรุงเทพฯ
ด.ช.เอกภพ  คณะฤทธิ์  โรงเรียนราชสถิตย์     อ่างทอง
นายคมสัน  แก้วปัญญา  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  ร้อยเอ็ด

มัธยมศึกษาปีที่  ๖
น.ส.พรรณรัตน์  วิเศษศักดิ์ดี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    กรุงเทพฯ
น.ส.นัฐิกา  นิยมวานิช  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    กรุงเทพฯ
น.ส.กมลชนก  ภุมราวันต์  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    กรุงเทพฯ
น.ส.จิตรวดี  โชคศิริวิไล  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    กรุงเทพฯ
น.ส.นวลจันทร์  แซ่เตียว  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    กรุงเทพฯ
น.ส.วิจิตรา  ทองขันธ์  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    กรุงเทพฯ
น.ส.รุจิรวรรณ  อุดมประมวล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    กรุงเทพฯ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายรุจนาถ  ปิยะพงษ์  โรงเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์   กรุงเทพฯ
นายชนินทร  หนูจันทร์แก้ว  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
น.ส.หทัยรัตน์  ศิลปสร  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
น.ส.ยุวดี  ห่อหุ้ม   วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
น.ส.สุคนธี  โสยสุวรรณ์  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
นายอิทธิพล  วิชญวุฒิกุล  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
นายเกียรติศักดิ์  ศักดา  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
น.ส.ยุพดี  จริตกล้า  สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

เข้าชมห้องแสดงภาพ 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 006040 คน

สถาบันปรีดี พนมยงค์
เลขที่ ๖๕/๑ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙ อีเมล banomyong_inst@yahoo.com

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(เสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการเมื่อมีกิจกรรม)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดย ฅนบ้านนอก