ค้นหาข้อมูลในเว็บ  

ภายใต้วิกฤติการณ์อันเลวร้าย  และช่องว่างในการเข้าใจ  และเข้าถึงคุณค่าในศิลปกรรม

ข้างต้น   Leo Tolstoy นักคิด นักเขียน นักวิจารณ์ชาวรัสเซีย  ได้ลุกขึ้นมาพลิกกลับและโต้ตอบให้โลกได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปกรรมที่อยู่คนละฟากกับอธรรม   ด้วยการประกาศอุดมการณ์สุนทรียภาพแนวใหม่ว่า  “ศิลปะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการรับใช้ความถูกต้องชอบธรรมของสังคม  ศิลปะที่ดีนั้น  จะต้องแสดงความหมายและชี้นำให้ผู้คนและสังคมได้มองเห็นลักษณะที่ดีงาม นำเสนอความประพฤติและการกระทำที่ถูกต้องชอบธรรมเอาไว้  ศิลปะที่ดีนั้นจะต้องสนับสนุนให้ผู้คนกระทำความดี  ส่งเสริมให้สังคมก้าวไปสู่สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  หากศิลปะชิ้นใดปราศจากลักษณะดังกล่าวแล้ว  ก็จัดเป็นศิลปะที่เลวหรือไม่มีคุณค่า  และมิอาจจะเรียกว่าเป็นศิลปะได้”

นอกจากนี้Tolstoyยังโจมตีศิลปินและนักสุนทรียศาสตร์กลุ่มใหญ่  ที่ให้คุณค่าและความหมายศิลปะผูกพันกับความงามหรือความเพลิดเพลินยินดีว่า  เป็นแนวทางที่ล้มเหลว  เพราะความเพลิดเพลินยินดีไม่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานกำหนดคุณค่าที่ถูกต้องของสิ่งใดได้  เช่นเดียวกันกับการรับประทานอาหาร  ความอร่อยเป็นคนละเรื่องกับคุณค่าอันแท้จริงของอาหาร  ดังนั้น  หากต้องการเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงและถูกต้องของศิลปะแล้ว   จะต้องสลัดทิ้งมโนทัศน์อันผิดพลาด  ซึ่งผูกพันคุณค่าศิลปะไว้กับความเพลิดเพลินยินดีของปัจเจกบุคคล   แล้วหันกลับมาพิจารณาศิลปะในมโนทัศน์ใหม่ว่า  “ศิลปะคือเงื่อนไขอันหนึ่งในการที่จะนำพาชีวิต  และหลอมรวมผู้คนอันหลากหลายในสังคม  ให้ตกอยู่ภายใต้ความรู้สึกอันเดียวกัน  เพื่อที่จะโน้มนำชีวิตและสังคมไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง ดีงามและชอบธรรมร่วมกันในที่สุด”

คุณค่าศิลปะของTolstoy  จึงหมายถึงศักยภาพของผลงาน  ที่สามารถเสนออารมณ์สะเทือนใจ และมโนสำนึกที่ถูกต้องดีงามของศิลปิน  จนสามารถปลุกเร้าและชักจูงผู้คนให้มีความรู้สึกและสำนึกเช่นเดียวกันกับศิลปินได้  จึงจะถือว่าเป็นศิลปะที่มีความกินใจและเป็นศิลปะที่แท้ได้  ประการสำคัญ  Tolstoy  ได้ให้ความสำคัญกับความจริงใจของศิลปิน  ที่จิตวิญญาณของพวกเขา  จะต้องผนึกผสานเป็นหนึ่งเดียวกับการสำแดงออกทางศิลปะ  หากศิลปินต้องการนำเสนอภาพผู้ยากไร้ถูกนายทุนเอาเปรียบได้อย่างกินใจ  เขาจะต้องเกลียดชังและขยะแขยงนายทุนโสมมคนนั้น จนถึงขั้นสามารถถุยน้ำลายใส่หน้าเวลาเจอกัน  และอาทรต่อผู้ยากไร้ราวกับว่าเป็นตัวเขาเอง Tolstoyเชื่อว่า ความจริงใจดังกล่าว  จะบีบเค้นให้ศิลปินรินหลั่งอารมณ์ที่สะเทือนใจออกมาเป็นผลงานศิลปะที่แท้ได้ 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 001740 คน

สถาบันปรีดี พนมยงค์
เลขที่ ๖๕/๑ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙ อีเมล banomyong_inst@yahoo.com

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(เสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการเมื่อมีกิจกรรม)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดย ฅนบ้านนอก