ค้นหาข้อมูลในเว็บ  

ข้อสรุปเกี่ยวกับ
การฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
(Anniversaries  of  Great  Personalities  and  Historical  Events)

๑. ความเป็นมา
      ยูเนสโกหรือองค์การศึกษา  วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน  ๑๘๙ ประเทศ  จะแจ้งให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์  ที่ครบหลักเกณฑ์ทุก  ๕๐ ปี  ๑๐๐ ปี  ๑๕๐ ปี  ๒๐๐ ปี  ในด้านการศึกษา  วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  สังคมศาสตร์  หรือสื่อสารมวลชน  ซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณาจัดไว้เป็นรายการสำคัญของโลกที่ยูเนสโกจะประกาศให้ประชาชนโลกร่วมเฉลิมฉลองพร้อม ๆ กัน  ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตและมีความโดดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่างอันดีงามในด้านต่าง ๆ โดยประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อหรือเหตุการณ์สำคัญได้ทุก  ๒ ปี

๒. แนวทางปฏิบัติในการนำเสนอ
      ๑.ยูเนสโกมีหนังสือเชิญชวนไปยังประเทศสมาชิกแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการฉลองบุคคลที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทุก ๆ  ๒ ปี  ประเทศสมาชิกที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญให้ยูเนสโกพิจารณาและร่วมฉลองจะต้องส่งชื่อและประวัติพร้อมรายละเอียดให้ยูเนสโกล่วงหน้า  (อย่างน้อย  ๑-๒  ปี)
       ๒.ยูเนสโกนำรายการที่ประเทศสมาชิกเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก  (UNESCO  Executive  Board) 
       ๓.ยูเนสโกจะนำข้อมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่ ๑  (Commission  I)  ของการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกพิจารณารับรองก่อนประกาศเป็นทางการต่อไป
 
๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกของยูเนสโก
      ๑.การฉลองครบรอบ  (Anniversary)  เกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เสนอจะต้องเป็นแบบอย่างอันดีเลิศที่แสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม  วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ตามสาขาหลักของยูเนสโก  คือ  การศึกษา  วิทยาศาสตร์  วัฒนธรรม  สังคมศาสตร์  หรือการสื่อสาร
       ๒.ไม่เป็นการฉลองที่ระลึก  (Commemoration)  การก่อตั้ง การได้รับเอกราช  หรือประวัติของระบบการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร  รวมทั้งการฉลองครบรอบเหตุการณ์เกี่ยวกับทหาร  และการสงคราม
       ๓.ควรเป็นการฉลองครบรอบที่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญที่รัฐจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่าง  ความมีคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ได้รับความสนใจในระดับโลกหรืออย่างน้อยในระดับภูมิภาค
       ๔.ควรเป็นการฉลองครบรอบ  ๕๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี  หรือมากกว่านี้ขึ้นไป  อย่างไรก็ตาม  สำหรับหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาจะได้พิจารณาตามความเหมาะสม
       ๕.ควรเป็นการฉลองครบรอบเหตุการณ์สำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแผนงานในระดับชาติไว้แล้ว  และประเทศนั้น ๆ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการไว้พร้อมแล้ว
        ๖.การเสนอชื่อการฉลองบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่น ๆ มากกว่าหนึ่งประเทศ ประเทศนั้น ๆ  จะต้องร่วมกันนำเสนอ

๔. รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย  ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
       ตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๐๕  ถึง พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาแล้ว  จำนวน  ๑๕  รายการ ดังนี้
        ๑.ฉลองวันประสูติครบ  ๑๐๐ พรรษา 
          สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  
             เมื่อวันที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๐๕
         ๒.ฉลองวันประสูติครบ  ๑๐๐ พรรษา
          สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
              เมื่อวันที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๐๖
         ๓.ฉลองวันพระราชสมภพครบ  ๒๐๐ พรรษา
              พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
               เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๑๑
          ๔.ฉลองวันพระราชสมภพครบ  ๑๐๐ พรรษา
           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

               เมื่อวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๒๔
          ๕.ฉลองวันเกิดครบ  ๒๐๐ ปี 
           สุนทรภู่
               เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๒๙
           ๖.ฉลองวันเกิดครบ  ๑๐๐ ปี
           พระยาอนุมานราชธน
               เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๓๑
           ๗.ฉลองวันประสูติครบ  ๒๐๐ ปี
            สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส

                เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๓๓
           ๘.ฉลองวันประสูติครบ  ๑๐๐ ปี
            พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
                เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๓๓
           ๙.ฉลองครบรอบ  ๑๐๐ ปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ
            สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
                เมื่อวันที่  ๑ มกราคม  ๒๕๓๕
          ๑๐.ฉลองครบรอบ  ๗๐๐ ปี 
             การสถาปนาเมืองเชียงใหม่

                 เมื่อวันที่  ๑๒ เมษายน  ๒๕๓๙
          ๑๑.ฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐ ปี
             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

                 เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๓๙
          ๑๒.ฉลองวันพระราชสมภพครบ  ๑๐๐ พรรษา
             สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                 เมื่อวันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๔๓
          ๑๓.ฉลองครบรอบชาตกาล  ๑๐๐ ปี
             ศาสตราจารย์  ดร.ปรีดี พนมยงค์

                 เมื่อวันที่  ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๓

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 007121 คน

สถาบันปรีดี พนมยงค์
เลขที่ ๖๕/๑ ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑ โทรสาร ๐-๒๓๘๑-๓๘๕๙ อีเมล banomyong_inst@yahoo.com

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(เสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการเมื่อมีกิจกรรม)

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดย ฅนบ้านนอก